Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

1.Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Sani-Rad Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Szolgáltató székhelye: 2500 Esztergom, Vécsey K. u. 3.  / levelezési címe: ua.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: KEM –i Cégbíróság
Nyilvántartási száma: cg. 11-09-019271/6
Telefonszáma: 06 30 1991781
E-mail címe: toth.soross-online.hu
Adószám: 23532098-1-11

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Dr. Sörössné dr. Tóth Marianna, telefon: 06 30 355 8381.

3. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi ügyfeleink, pácienseink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt. A közérthetőséget csak úgy látom biztosítottnak, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban soroljuk fel, ezt a tájékoztató végén helyeztük el.

3.1. „Írjon nekünk!”  űrlap a weboldalunk „Elérhetőség” menüpontján

Jelen honlapon található „Írjon nekünk” űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, telefonszámot és email címet kérünk megadni. Ezeket az adatokat az adatkezelési tájékoztató elfogadása esetén hozzájárulás alapján kezeljük.

3.2. Számlázás

Amennyiben igénybe veszi egészségügyi szolgáltatásainkat, számlát állítunk ki az elvégzett vizsgálat díjazásáról, melyre jogszabály kötelez, ehhez elkérjük a számlázási nevet és címet.

3.3. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a hívó telefonszámát, bemutatkozáskor nevét megkapjuk. A hozzájárulás esetén kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentjük el.

3.4. Sütik („Cookies”)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépén.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat töröli, ennek pontos módjáról böngésző információs oldala tájékoztat, melyeket a következő oldalakon találhatók:
Információ a sütikről Firefox böngészőhöz, Chrome-ban, Internet Explorerben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyását kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi.

4. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelések (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

 • honlap „Írjon nekünk” űrlapján a Kapcsolatoldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
 • látogatottsági statisztika készítése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteink esetén, kérjük, írjon egy rövid üzenetet az info@sani-rad.hu  email címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

5. Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. Ha a kért adatokat megbízónk nem adja át, lehetetlen teljesítenünk a vállalt szolgáltatást.

Szolgáltatásaink megrendelését követően a megrendelőkkel létrejön egy szerződés írásban vagy szóban. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjem, tudnom kell, ki a másik fél, hol érem el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek és a szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

6. Jogos érdek megnevezése

Pácienseink vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük. A személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptuk, a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az érintettek.

7. Az adatok tárolásának időtartama

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, telefonszám, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de évente felülvizsgálat

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, Kft. esetében tárgyév + 5 év

Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig

Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – amíg létezik az üzleti kapcsolat vagy törlési kérelemig

sani-rad.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

8. Biztonsági intézkedések

Vállalkozásunkban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A számítógépeinkre jelszó megadása után lehet belépni, melyet véd a vírusoktól. Telefonunkat számkód azonosítással használjuk. Weboldal esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel.

9. Adatfeldolgozók

Vállalkozásunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
Tárhelypark Kft., 1122 Budapest, Gaál József út 24.          Online tárhely biztosítása

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

10. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) is betart.

11. Az érintett jogai

11.1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalunk látogatói, pácienseink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (.doc), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11.2. Helyesbítéshez való jog

Weboldal látogatói, pácienseink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

11.3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni pácienseink, weboldal látogatóink kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • a páciens/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a páciens /látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnöm kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy páciensünk/weboldal látogatónk kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Páciensünket/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Páciensünk /a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a páciens igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a felhasználó / páciens tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / páciens hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a felhasználót / pácienst előzetesen tájékoztatjuk.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Páciens /a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

11.5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11.6. Tiltakozás joga

Az ügyfelem / megbízóm tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem / megbízóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Mivel nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudom.

12. Panasz

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatait védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, írj nekem az info@sani-rad.hu  email címen.

Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel keresse a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

13. Automatizált döntéshozatal

Vállalkozásunk nem működik automatizált döntéshozatal.

14. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettünk figyelembe

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítani kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.